Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 986/SYT-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2007. Với phương châm hoạt động “Chuyên nghiệp - Tự tin - Năng động - Sáng tạo”, công tác điều dưỡng ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào góp phần quan trọng vào sự phát triển của Bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Phòng Công tác xã hội

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 521/QĐ-BVSN ngày 05/7/2017. Mặc dù ra đời không sớm so với nhiều phòng công tác xã hội của các Bệnh viện khác nhưng đến nay Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn