CÔNG KHAI GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH YÊU CẦU, GIƯỜNG BỆNH YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI GIAI ĐOẠN 2024 - 2030

12/06/2024  

SỞ   Y   TẾ   BẮC GIANG 

BỆNH   VIỆN   SẢN   NHI 

Số:   804 /QĐ-   BVSN 

CỘNG   HOÀ      HỘI   CHỦ   NGHĨA VIỆT   NAM 

Độc   lập -   Tự   do -   Hạnh   phúc 

Bắc   Giang,   ngày   10   tháng    06   năm   2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt giá các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG

Căn cứ Luật số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc Hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định một số điều của Luật khám chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ y tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-BVSN ngày 24/5/2024 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, về việc phê duyệt đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu và sử dụng tài sản công tham gia khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 2024-2030;

Căn cứ Công văn số 1314/SYT-KHTC ngày 31/5/2024 Sở Y tế Bắc Giang trả lời Bệnh viện về hồ sơ kê khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-BVSN ngày 10/6/2024 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, về việc điều chỉnh một số nội dung đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu và sử dụng tài sản công tham gia khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 2024-2030;

Căn cứ Biên bản họp cán bộ chủ chốt Bệnh viện; Biên bản họp Đảng ủy Bệnh viện ngày 10/6/2024;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các Khoa, Phòng, các cá nhân của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 (Chi tiết Danh mục Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh yêu cầu, giường bệnh yêu cầu vui lòng xem tại đây: CÔNG KHAI GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH YÊU CẦU, GIƯỜNG BỆNH YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2024 - 2030).

Nơi nhận : 

  • Như   Điều   3; 
  • UBND   tỉnh (B/cáo); 
  • Sở Y tế (B/cáo); 
  • Sở   Tài   chính (B/cáo); 
  • Lưu:   VT,   TCKT, KHTH. 

GIÁM   ĐỐC 

       (đã ký)  

 

 

   Công Tước 


 

 

Lượt xem : 167


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn