• Truy cập hôm nay: 4
  • Đang truy cập: 3
  • Số truy cập tuần: 3.709
  • Số truy cập tháng: 12.270
  • Tổng số truy cập: 87.707

Chất thải nhựa là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu, gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái môi trường, tới sự phát triển bền vững và sức khỏe con người

556 lượt xem

Ngày đăng: 19/09/2019